De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que el responsable del tractament de les dades personals facilitades en aquest web és el col·lectiu UdL pels Drets Civils i la Democràcia creat ad hoc amb la única finalitat de promoure una declaració per a ser presentat a un claustre de la Universitat de Lleida (UdL). Aquest col·lectiu està constituït, únicament, per personal i estudiantat de la UdL.

L’adhesió al declaració és oberta a qualsevol membre dels col·lectius de la UdL, sigui estudiantat, PAS o PDI. En introduir les dades personals requerides en aquest lloc web d’adhesió a la declaració, doneu el vostre consentiment i autoritzeu el col·lectiu UdL pels Drets Civils i la Democràcia que les publiqui i utilitzi únicament i exclusiva acompanyant la declaració publicada en aquest lloc web, ja sigui en suport digital publicat al mateix web, en suport digital no publicat i/o en suport paper.

Les dades facilitades es tractaran d’acord amb el consentiment exprés de la persona interessada, i són imprescindibles per a la finalitat de gestionar la seva adhesió a la declaració. El col·lectiu UdL pels Drets Civils i la Democràcia només utilitzarà les dades facilitades en el present formulari amb aquesta finalitat.

El col·lectiu UdL pels Drets Civils i la Democràcia no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.